Protokoll fra styremøte 02.04.2020

Protokoll fra styremøte 02.04.2020

Publisert av Per Hansen den 03.04.20. Oppdatert 18.10.20.

Møtereferat fra styremøte Norsk Bobilforening region Nordland

 02.04.2020 kl.12.00-14.00 på Skype

Møtedeltakere:      Per Hansen.

                                   Bjørg Tverå.

                                   Gunvald Pedersen.

                                   Eirin Myran.

                                   Reidar Jørgensen.

                                  

 

 

Sak 33/ 2020.            Godkjenning innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godtatt.

 

Sak 34/ 2020             Økonomi.

Vedtak: Kassererens oversikt tatt til orientering.

 

Sak 35/2020              Informasjon/ orienteringer.

Ved leder om LS møter, medlemssituasjon etc. Hvis noen andre i styret har noe.

 Leder orientert om at dagens medlemstall i region Nordland er 973. Alle medlemmer som ikke har betalt ved forfall er fulgt opp på sms. Dette er også gjort med de som ikke betalte i 2019. Det ble også tatt opp at oppfølgingen fra servicekontoret er for dårlig. Man bør vite om medlemmet fysisk har fått krav før det strykes. En måte å gjøre dette på er at purring blir sent per post.

Vedtak: Leders informasjon ble tatt til orientering.    

 

Sak 36/2020              Årsmelding siste år.

Vedtak: Årsmeldingen datert 02.04.2020 godkjent med diverse endringer.

 

Sak 37/ 2020             Styrehonorar siste år.

Vedtak: Kasseres fordeling godkjent.

 

Sak 38/ 2020             Tiltak grunnet Korona.

Vedtak: Alle planlagte aktiviteter og treff 2020 nullstilles. Årsmøtet med fårikåltreff flyttes til Ballangen camping i perioden 3.til 6. september. Ny møteinnkalling sendes ut. Styret håper på en positiv utvikling som gjør dette gjennomførbart.

 

Sak 39/ 2020             Medlemsverving.

Vedtak: Styret vedtar å følge opp flest mulig av forhandlerne av bobiler i Nordland så snart detter er mulig med vervemateriell og orientering om vervekampanjer. Styret prøver i tillegg å følge opp mulige medlemmer.

 

 

Sak 40/ 2020. Orientering fra landsstyremøter og viktige saker LS jobber med.

Her ble det fra leder orientert fra de to møtene i siste tid. Hovedsaken på disse møtene har vært regnskap 2019 og budsjett. Regnskapet for 2019 viste et stort underskudd på ca 3 millioner kroner. En del av dette underskuddet, ca 500.000, - kroner kan forklares ved omlegging av forfallstid for kontingentbetaling. Resterende skyldes uforutsatte utgifter, medlemsnedgang, (inntektssvikt) og kraftig økning i personalutgifter.

Budsjettarbeidet er ennå ikke ferdig, nytt møte i LS 16. april. Koronasituasjonen gjør ikke denne jobben lettere. LS har vedtatt til nå å si fra seg alle honorarer for 2019, alle LS-møter ut året blir på Skype. I tillegg er permittering av ansatte vedtatt i samarbeid med daglig leder.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og støtter lederen i hans jobb i LS for å gjennomføre de nødvendige tiltak.

 

 

Sak 41/ 2020 Eventuelt.

 

Ingen saker.